Friday, 17 June 2011

Tujuan Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan sepanjang hayat juga untuk menbangunkan kerjaya seseorang bagi meningkatkan produktiviti individu,organisasi tempat kerja dan negara.Hal in bermakna proses pembelajaran itu akan berakhir apabila seseorang itu meninggalkan alam persekolah,sebalik proses tersebut berterusan sepanjang hayat.

Mengikut kajian UNESCO,kemajuan yang dicapai oleh negara-negara membangun ialah hasil daripada perancangan strategik pembangunan sumber manusia.Perancangan ini memberi peluang kepada seluruh anggota masyarakat untuk mendapat pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat.Pada pertengahan tahun 1990-an Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu melalui UNESCO telah melancarkan program bagi meningkat kesedaran membangun.Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu pada masa ini talah mengiktiraf pendidikan sepanjang hayat sebagai kunci kepada pembangunan sumber maunsia.

Menyedari hakikat tentang pentingnya pendidikan sepanjang hayat bagi memakmurkan dan memajukan negara,kerajaan malaysia telah mengambil beberapa tindakan proaktif.Antaranya,menggubal beberapa dasardan meetakkan kompenen pendidikan sepanjang hayat sebagai terus utama dalam perancangan pembangunan negara.Sebagai contoh,Rangka Rancangan jangka panjang ketiga(RRJP3)bagi tempoh 2001-2010 dan Dasar Wawasan Negera(DWN)adalah antara rangka pembangunan negara jangka panjang bagi menghadapi cabaran globalisasi.Rangka rancangan pembamgunan negara yang dirancang begitu teliti dan sistematik ini telah berjaya melahirkan modal insan yang berkualiti,berprgetahuan,berkemahiran dan bertaraf dunia.

Konsep Pendidikan Sepanjang hayat

Pada hari ini,konsep pendidikan sepanjang hayat merangkumi pengertian yang begitu luas.Konsep inimerangkumi proses pendemokrasian pendidikan yang memberi peluang pendidikan seluas-luasnya kepada setiap individu tanpa mengira kelas sosial,kaum,umur dan juga jantina.Peluang pendidikan yang diberikan adalah bagi meningkatkan pengetahuan,kemahiran dan kompetensi seseorang.

Pendidkan sepanjang hayat menekankan kepada proses pembelajaran kendiri dan bukanny proses pengajaran.Halini bererti bahan-bahan dan pedagogi yang digunakan adalah sesuai dan mesra pelajar.Selain itu,waktu belajar perlu juga fleksibel dan kurikumnya sesuai dengan kemajuan teknilogi dan keperluan semasa.

Pendidikan sepanjang hayat boleh dilakukan sama ada secara formal seperti di sekolah,instituti pengajian dan pusat latihan vokasional,ataupun secara tidak formal iaitu berdasarkan pengamalan dan latihan di tempat kerja masing-masing.Cara pendekatan pendidikan sepanjang hayat ini boleh dipelbagaikan supaya mudah diakses oleh pelajar seperti melalui,pembelajaran ataupun kursus secara pos.

Ringkasnya,pendidikan sepanjang hayat ialah suatu proses pembelajaran yang berterusan bagi tujuan meningkat pengetahuan dan kemahiran seseorang.

Kepentingan Pendidikan Sepanjang Hayat

Menuntut ilmu merupakansuatu keperluan asas yang wajib bagi setiap individu tanpa mengira kaum dan agama.konsep pendidikan sepanjang hayat bukanlah suatu perkara baharu.Sebaliknya konsep ini telah lama diamalkan oleh kebanyakan masyarakat dunia.Namun begitu,konsep pendidikan sepanjang hayat telah diberi penekanan semula oleh kebanyakan negara.Keadaan ini timbul ekoran perubahan persekitaran baharu dunia yang dipengarui globalisasi dan ekonomi berasakan pengetahuan atau K-ekonomi.Ekonomi berasakan pengetahuan menjadi keutamaanbagi menjamin dan menentukan daya saing sesebuah negara. Produktiviti dan kualiti sesuatu produk pada masa kini ditentukan oleh daya inovatif dan aplikasi pengetahuan atau pengguna teknologi.Setiap pemimpin negara dunia sedar bahawa aset utama bagi kemajuan sesebuah negara itu ialah rakyat. Aset utama rakyat pula ialah pengetahuan kemahiran yang mereka peroleh untuk menyumbang kepada kemajuan diri,masyarakat dan negara.

Thursday, 16 June 2011

Langkah-langkah ke arah pendidikan sepanjang hayat

-Menguasai kemahiran pengurus masa
-Menguasai kemahiran berfikir
-Menguasai kemahiran membaca
-Menguasai kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi
-Menguasai kemahiran pembelajaran kendiri

Pengurusan Masa
Mengurus,membahagi dan mengatur masa seharian supaya dapat dimaafaatkan sebaik-baiknya:
-Ubah tabiat lama yang negatif seperti suka menangguhkan kerja,membuat kerja pada saat-saat akhir.

-Galakkan komunikasi interpersonal dan kurangkan komunikasi intrapersonal.

-Ubah suasana tempat kerja supaya dapat memberi tumpuan.

-Sediakan rancangan pelan bertindak serta jadual waktu/jadual kerja harian.

Kemahiran Berfikir

Proses menggunakan munda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu,membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelasaikan masalah.

Kreatif:mencerna dan menghasilkan idea baharu atau asli.
-Menjana idea
-Menghubungkaikan
-Meramal
-Mereka cipta

Kritis :sama ada sesuatu idea munasah atau tidak.
-Mencirikan
-Membandingkan
-Mengumpul dan mengelaskan
-Menilai
-Membuat keputusan

Kemahiran membaca:penting untuk mendapatkan,dan fakta tentang sesuatu perkara.
-Bacaan luncuran(skimming)
-mendapatkan maklumat ringkas tetapi menyeluruh.
-Bacaan imbasan(scanning)
-mendapatkan maklumat yang lebih mendalam.
-Bacaan intensif
-mendapatkan maklumat terperici.
-Bacaan laju
-memperoleh maklumat dengan kadar yang cepat.

Kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi
-Menguasai kemahiran asas dalam penggunaan teknologi dan komunikasi secara berfikir dan terancang untuk menimba ilmu dan maklumat.

Pembelajaran Kendiri
-Mempunyai akses belajar secara Kendiri dan berdikari mengikut minat,keperluan,dan keupayaan sendiri.